Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

povinná publicita

Název proejektu: Posílení strategického řízení a zvýšení profesionality veřejné správy na území SoDP

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007451

Svazek obcí Dolního Pootaví (dále SoDP) představuje typicky jihočeské extrémně rurální území, složené ze 17 malých obcí. Naplňování současných požadavků na vysokou profesionalitu a efektivní fungování veřejné správy komplikuje řada aspektů: většina starostů je neuvolněných, rozdílná úroveň strategických dokumentů i strategického řízení jednotlivých obcí, atd. Předkládaný projekt je zaměřen především na zlepšení strategického řízení, tvorbu aktuálních SRD a zvýšení profesionalizace VS v obcích.

Hlavním cílem projektu je zvýšení profesionalizace a zefektivnění výkonu VS na území SoDP. Cíle bude dosaženo realizací dílčích cílů projektu:

1. revize stávajících strategických dokumentů obcí (17) i DSO (1) za využití principu komunitně řízeného místního rozvoje (zapojení místních konzultantů tvorby a implementace SRD a veřejnosti) - vznikne souhrnná společná strategie SoDP, která bude mít 17 příloh - jedna příloha = 1 členská obec svazku.
Strategie bude obsahovat analytickou část, návrhovou část a implementační část včetně monitorování a evaluace.

2. zkvalitnění systému strategického řízení na úrovni svazku i členských obcí - nastavení procesu implementace aktuálních SRD podle nově vzniklého manuálu

3. zapojení místních lidí (veřejnosti) do procesu strategického plánování - veřejná projednávání, zapojení
konzultantů z obcí svazků do pracovní skupiny - vznik pracovní skupiny, která bude mít 17 členů (17 členských obcí svazku), zapojení široké veřejnosti do procesu strategického plánování

4. realizace vybraných vzdělávacích aktivit pro starosty a zastupitele obcí - výstupem bude zrealizovaných 10 seminářů po šesti hodinách.

Projekt byl podán do výzvy Operační program zaměstnanost, výzva číslo 58, prioritní osa č.4 - Efektivní veřejná správa.

Realizace projektu je finančně podpořena prostřednictvím ESF (Evropský sociální fond)

Doba realizace projektu: 24 měsíců (od 1. února 2018 do 31. ledna 2020)

povinná publicita